Phí Thị Mai Chi

  • Làm việc tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Sáng lập Trung tâm Trẻ em và Phát triển tạo hệ sinh thái giáo dục, trọng tâm giáo dục gia đình dựa trên quyền trẻ em
  • 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm mô hình giáo dục mới cho trẻ em và gia đình
  • Phát triển chương trình đào tạo cho cha mẹ, giáo viên và trẻ em về Quyền trẻ em; giới tính và tình dục và giáo dục hướng nghiệp
  • Tư vấn và triển khai dự án CSR cho doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ liên quan đến trẻ em