Đào tạo – Tư vấn – Tổ chức
– Bảo vệ trẻ em
– Giới và tình dục
– Mô hình CLB Đọc Happy Reading và Thư viện di động
– Tour Trồng cây Trồng người – Trải nghiệm xanh
– Tour đọc sách 5 giác quan trong không gian văn hóa, lịch sử
– Mô hình Hướng nghiệp và sinh kế (trẻ em và phụ nữ)

Liên hệ:

Hotline: 0976845766
Emaiil: info.ccd.vn@gmail.com