CSR doanh nghiệp trẻ em và gia đình (Ausdoor/SOS/Trồng cây-trồng cây)

– Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em

– Bảo vệ quyền trẻ em

– Trẻ em đặc biệt

– Vui chơi cho trẻ em

– Sinh kế cho mẹ nuôi con toàn thời gian

– Kinh tế hộ gia đình từ chế phẩm rác

 

Liên hệ:

Hotline: 0976845766
Emaiil: info.ccd.vn@gmail.com