Chính sách bảo vệ trẻ em

Chính sách bảo vệ trẻ em

TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM CỦA CCD

CCD đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành quốc gia và quốc tế về quyền trẻ em. CCD cam kết thực hiện quyền trẻ em bao gồm các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ  trẻ em và cam kết nỗ lực can thiệp, giảm thiểu tình trạng xâm hại trẻ em, đồng thời áp dụng các biện pháp xử phạt đối với nhân viên, cộng tác viên nếu xâm hại trẻ em.

Bộ nguyên tắc gồm 9 tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em, là công cụ hướng dẫn nhân viên và các đối tác thực hiện. Mọi quyết định và hành động của CCD dựa trên nguyên tắc “Vì lợi ích tốt nhất cho trẻ”.

Tiêu chuẩn 1: Nâng cao nhận thức của các bên liên quan

CCD trang bị kiến thức cho toàn bộ nhân viên, đối tác, nhà tài trợ, khách mời và những người liên quanđể h iểu và thực hiện trách nhiệm cũng như nghĩa vụ bảo vệ trẻ em.

Tiêu chuẩn 2: Quy tắc hành vi ứng xử

Quy tắc hành vi ứng xử bảo vệ trẻ em: Tất cả nhân viên, đối tác, khách mời và những người có liên quan đều cần tuân thủ Quy tắc này. Các văn bản có chữ ký cần được lưu giữ tại văn phòng Dự án.

Tiêu chuẩn 3. Tuyển dụng nhân sự

CCD tiến hành các biện pháp kiểm tra lý lịch đối với từng ứng viên để đảm bảo trẻ em được bảo vệ. Các biện pháp này bao gồm việc đề cập tới bảo vệ trẻ em từ mẫu đơn xin việc cũng như trong quá trình phỏng vấn đến việc tham chiếu nhân thân các ứng viên. Các biện pháp rà soát nhân thân về bảo vệ trẻ em được áp dụng cho toàn bộ ứng viên, thành viên Ban Chủ nhiệm/Ban Cố vấn, nhân viên, tình nguyện viên của CCD và các đối tác, nhà thầu.

Tiêu chuẩn 4: Quy định dành cho đối tác, nhà tài trợ khách mời, tình nguyện viên của CCD

Kế hoạch hợp tác/viếng thăm của đối tác và các bên liên quan đều phải được đại diện CCD duyệt trước. Các bên liên quan không được phép khảo sát, tổ chức hoạt động, gặp gỡ trẻ hoặc thăm quan Dự án mà không báo trước cho CCD

Tiêu chuẩn 5: Bảo vệ trẻ em trên phương tiện thông tin đại chúng và môi trường mạng

Trong mọi hình thức truyền thông, hình ảnh và nhân phẩm của trẻ luôn cần được tôn trọng, đảm bảo nguyên tắc đồng thuận,  được trao quyền và có giám sát

Tiêu chuẩn 6. Sự cố Bảo vệ Trẻ em và Quy trình Giải quyết

Bảo vệ Trẻ em: là những trách nhiệm, biện pháp ngăn ngừa và đáp ứng, các hoạt động mà CCD thực hiện nhằm bảo vệ trẻ em, đảm bảo không có trẻ em nào bị xâm hại khi hợp tác, liên hệ với nhân viên, cộng tác viên và khách mời của CCD và/hoặc tham gia các hoạt động của CCD, bao gồm cả các dự án giáo dục và chương trình biểu diễn, tổ chức sự kiện. Ngoài ra, CCD có trách nhiệm hành động để giải quyết quyền lợi của trẻ hoặc trẻ bị xâm hại; giải quyết các trường hợp được báo cáo theo quy trình, thủ
tục của CCD; Đây là quá trình cùng học hỏi để hoàn thiện của CCD và các bên liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Tiêu chuẩn 7. Bảo vệ trẻ em trong thực hiện chương trình, dự án

Bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ xuyên suốt trong tất cả các chương trình của CCD, hành động Vì Lợi ích Tốt nhất của Trẻ và tận dụng mọi cơ hội để giúp trẻ được an toàn trong các hoạt động của mình.

Khảo sát và thiết kế: Đảm bảo rằng an toàn cho trẻ em là một nội dung quan trọng trong quy trình
khảo sát và thiết kế chương trình/dự án do CCD thực hiện: Phân tích các nguy cơ và nguồn lực dành
cho việc đảm bảo an toàn về môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi…

Cơ chế báo cáo và giải quyết sự cố: Trong các chương trình của CCD, Trẻ em và cha mẹ cần phải
hiểu biết về quyền được an toàn và không bị xâm hại, bóc lột của trẻ em.

Tiêu chuẩn 8. Bảo vệ Trẻ em trong hoạt động Bảo trợ

Ngăn ngừa các nguy cơ, rủi ro với trẻ trong hoạt động Bảo trợ. Tiêu chuẩn này bao gồm việc rà soát tất cả nội dung thư từ của người bảo trợ, tập huấn cho nhân viên và người giám sát trẻ để có thể phát hiện và ứng phó với nguy cơ xâm hại trẻ em, trao đổi tích cực với trẻ em và phụ huynh để đảm bảo an toàn trong việc cung cấp và lưu giữ thông tin cá nhân của trẻ.

Tiêu chuẩn 9. Bảo vệ Trẻ em trong các hoạt động có trẻ em tham gia

Ngăn ngừa rủi ro trong các hoạt động có trẻ em tham gia: CCD làm việc nhằm trao quyền cho trẻ em như những công dân và người tham gia trực tiếp vào giáo dục trẻ; đồng thời giảm thiểu nguy cơ trẻ trở thành đối tượng bị hại hay phải chịu những hậu quả tiêu cực từ việc tham gia vào các hoạt động do CCD tổ chức.

Các biện pháp ứng phó gồm: Khảo sát rủi ro trong các hoạt động có trẻ em tham gia; Đảm bảo quy tắc đạo đức của nhân viên và sự đồng thuận của các bên liên quan

Chính sách bảo vệ trẻ em bản tóm tắt: 

https://drive.google.com/file/d/1me5WyqXhKrpuYoOUW35gcebVfvqTkGTd/view?usp=sharing

Chính sách bảo vệ trẻ em bản đầy đủ: 

https://drive.google.com/file/d/1MKbhBrJ-JlGlpcEZrI7TnozkSuNB3sW5/view?usp=sharing