CSR doanh nghiệp trẻ em và gia đình (Ausdoor/SOS/Trồng cây-trồng cây)
– Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em
– Bảo vệ quyền trẻ em
– Trẻ em đặc biệt
– Vui chơi cho trẻ em
– Sinh kế cho mẹ nuôi con toàn thời gian
– Kinh tế hộ gia đình từ chế phẩm rác