Truyền thông giáo dục

– Chiến lược truyền thông

– Truyền thông thương hiệu

– Triết lý giáo dục

– Quản trị truyền thông giáo dục nội bộ

– Truyền thông tuyển sinh

– Xử lý khủng hoảng truyền thông

 

Liên hệ:

Hotline: 0976845766
Emaiil: info.ccd.vn@gmail.com