Nguyễn Thụy Phương

Tiến sỹ Giáo dục học
Nghiên c
u viên, Đi học Geneva
Giám đ
c Mng lưới Giáo dục, Hi Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cu (AVSE Global)

Ging dy ti các ĐH: Paris Descartes, Paris Diderot, INALCO (Pháp), Giáo dục, Hoa Sen (Vit Nam).

Tham gia các dán nghiên cu: Research on Improving Systems of Education (University of Oxford, University of Minnesota & Vietnam Academy of Social Sciences), Le Bureau International d’Education: un laboratoire de l’internationalisme éducatif (Univ. de Genève & Archives Institut Jean-Jacques Rousseau (Suisse), L’ENS Cachan, de Paris à Saclay. Acteurs, pratiques, environnements, réseaux et emboîtements (ENS Cachan) …

Chuyên gia tư vn các dán đánh giá, thm định, hp tác GD & ĐT: Cnesco, A. groParisTech, CIEP, Institut régional du Travail social… (Pháp)

Gii thưởng: Prix Louis Cros – Grand Prix de l’Académie des Sciences morales et politiques (2018), Marie Sklodowska-Curie Actions Seal of Excellence (2017), Robert Mallet Prize in History of Education (2015), Best Paper Award of 34th ISCHE (2012)…

n phm:Trường Pháp ti Vit Nam 1945-1975: tsmng khai hóa đến ngoi giao văn hóa (sách tiếng Pháp, Ed. Encrage, 2017) Giáo dục Mi hi sinh cùng trào lưu hòa bình và quc tế, đng chbiên vi GS Rita Hofstetter, NXB. Tri Thc, 2018
Giáo dục M
i ti Vit Nam thp niên 1940 : Nhng nhà tiên phong & Trường mu giáo tư thục đu tiên ca người Vit, NXB PhanBook, 2018. Tolbie Lolness, NXB Nhã Nam, 2007 (dịch phm tái bn nhiu ln) Chục chương sách & bài báo KH trong các tp chí quc tế & VN (International Journal of the History of Education, Journal of Vietnamese Studies, Tp chí Nghiên cu Lịch s…)