Phạm Vân Quỳnh

Giám đốc Quản lý dự án Giáo dục.

Thủ lĩnh Văn hoá đọc – Truyền cảm hứng và lan toả văn hoá đọc trọn đời.