Nguyễn Dương Đỗ Quyên

Thành viên sáng lập và vận hành CLB. Learn & Love – tập hợp những trí thức, chuyên gia và các kết nối trong các lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật, môi trường, y khoa và sức khoẻ. Thiết kết, tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục cộng đồng phi lợi nhuận. Nuôi dưỡng và kết nối mạng lưới tình nguyện viên trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. Đồng hành phát triển mô hình giáo dục Steiner và triết lý Anthroposophy tại Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững và giá trị cốt lõi. Tổ chức và thực hiện các hoạt động từ thiện vì cộng đồng.